AVÍS SOBRE L´US DE GALETES: Aquest web fa ús de galetes per tal de recopilar dades estadístiques anònimes d´us del web i de millorar el funcionament i personalitzar l´experiència de navegació de l´usuari. Acceptar Mes informació
A+ A-
  1. Visit Benidorm,
  2. Avís legal
tornar

Avís legal

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE FUNDACIÓ TURISME DE BENIDORM DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Per tal de protegir la intimitat i privacitat de tots els usuaris del nostre lloc web, posem de manifest la present Política de Protecció de Dades, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui d'aplicació en la matèria. Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, FUNDACIÓ TURISME DE BENIDORM DE LA COMUNITAT VALENCIANA. informa: I. TITULARITAT DELS FITXERS La FUNDACIÓ TURISME DE BENIDORM DE LA COMUNITAT VALENCIANA amb domicili a Plaça Canalejas, 1, CP: 03501 Benidorm (Alacant) són els titulars dels fitxers als quals s'incorporen les dades de caràcter personal obtingudes a partir dels formularis indicats en l'apartat II d'aquest text. II. RECOLLIDA I TRACTAMENT Les dades de caràcter personal recopilats dels formularis del lloc web s'incorporen a fitxers automatitzats titularitat de FUNDACIÓ TURISME DE BENIDORM DE LA COMUNITAT VALENCIANA. complint amb les exigències de la legislació vigent aplicable a la matèria. L'existència i característiques d'aquests fitxers han estat degudament comunicades a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant la seva inscripció a l'efecte en el Registre General de Protecció de Dades. El titular de les dades garanteix i respon en qualsevol cas de la certesa, veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades de caràcter personal subministrades a través dels formularis, se a notificar qualsevol actualització a FUNDACIÓ TURISME DE BENIDORM DE LA COMUNITAT VALENCIANA. per mantenir la qualitat de les dades. El formulari de recollida d'informació l'el de "Suscribete al nostre butlletí". La finalitat de la recollida d'aquestes dades consisteix en: Facilitar informació i resoldre consultes sobre serveis, promocions, novetats, i activitats dutes a terme per la Fundació o per la ciutat de Benidorm. En aquest cas, el titular de les dades, en qualsevol moment, té la possibilitat de dirigir-se a FUNDACIÓ TURISME DE BENIDORM DE LA COMUNITAT VALENCIANA sol·licitant no rebre aquesta informació. B.Encargados del Tractament. En els casos en què ho consideri convenient i atenent sempre als seus fins, FUNDACIÓ TURISME DE BENIDORM DE LA COMUNITAT VALENCIANA podrà contactar amb qualsevol persona física o jurídica perquè, només o conjuntament amb altres, tracti les dades de caràcter personal per compte de FUNDACIÓ TURISME DE BENIDORM DE LA COMUNITAT VALENCIANA. En aquest cas, es regularà contractualment amb aquestes entitats l'ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa aquesta Política i en la legislació aplicable. C.Consentimiento. C.Consentimiento. L'enviament de les dades personals a través dels formularis suposa que el titular de les dades manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades als fitxers automatitzats, sent objecte de tractament automatitzat per FUNDACIÓ TURISME DE BENIDORM DE LA COMUNITAT VALENCIANA. de conformitat amb la present Política de Privacitat. III. Mesures de seguretat FUNDACIÓ TURISME DE BENIDORM DE LA COMUNITAT VALENCIANA. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos. IV. DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ El titular de les dades podrà dirigir-se a FUNDACIÓ TURISME DE BENIDORM DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Com a responsable dels fitxers, per tal de poder exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició respecte de les dades incorporades en el tractament. Aquests drets únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació. A. El dret d'accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercir el dret d'accés, l'interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer: * Comunicació per escrit dirigida a FUNDACIÓ TURISME DE BENIDORM DE LA COMUNITAT VALENCIANA Plaça Canalejas, 1, CP: 03501 Benidorm (Alacant). FUNDACIÓ TURISME DE BENIDORM DE LA COMUNITAT VALENCIANA. procedirà a notificar la seva decisió en el termini d'un mes. Si és en sentit afirmatiu, el client podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació. B. Els drets de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, d'acord amb les següents previsions, sempre que el client consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. Si tal fos el cas, podrà exercitar-los a través d'algun dels mitjans anteriorment previstos. FUNDACIÓ TURISME DE BENIDORM DE LA COMUNITAT VALENCIANA procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud. V. CANVI DE NORMATIVA FUNDACIÓ TURISME DE BENIDORM DE LA COMUNITAT VALENCIANA. es reserva el dret de modificar la present política amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria o per motius corporatius. Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària en el nostre lloc web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.